anna kowalczyk, ulubione teksty

20608 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Bez wy­dos­ta­nia się z klat­ki włas­nych zniewo­leń, nig­dy nie jes­teśmy w sta­nie do­kony­wać świado­mych i wol­nych wyborów. 

myśl • wczoraj, 23:44

* * *

w ot­wartych oczach
po­wieki skrzypią
obi­jając się o ściany rzęs

po­między spoj­rze­niami chłód

owi­nięte żalem
ciepłe uczu­cia marzną

i już nie wi­dać jut­ra ub­ra­nego w nadzieję spełnienia 

wiersz • wczoraj, 18:51

żąda­my wiel­kich cudów
od rodziców
od rządzących
od podwładnych
od dzieci
od bogów

a śle­pi jes­teśmy na te małe
którym nie da­ne urosnąć
 

myśl • wczoraj, 12:39

Bóg zaczy­na się tam, gdzie kończę się ja sam.
(zain­spi­rowa­ne przez K. Id­le­man "Ko­niec mnie") 

myśl • wczoraj, 06:27

Cza­sami trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, aby in­ni mog­li się narodzić. 

myśl • 19 lipca 2018, 22:36

Ballada o Stefanie D

Mie­szkałem na ulicy
gdzie niewielu mod­liło się do Boga
chy­ba że na pog­rze­bie sąsiada
lub gdy przyszła trwoga

Ste­fan D z wa­lizką
te­lewi­zyj­nych lamp
po fran­cusku pa­lił papierosa
je­go oj­ciec Sy­renkę 105 miał
i błękit­ne spa­liny wciągał nosem

Nikt nie wie­dział co Ste­fan czuł
gdy ot­wierał te­lewi­zor lampowy
ale jak­by nat­chnął go święty duch
le­wito­wał z lu­tow­nicą nad podłogą

Za nap­ra­wy odbiorników
pieniądze niewiel­kie brał
i na drogę kielicha
które­goś dnia od­szedł w delirium
i za­pano­wała ra­diowa cisza... 

wiersz • 18 lipca 2018, 09:54

Mogę stwier­dzić że ktoś jest głupi.
Ale.. raz, że ni­kogo to nie ob­chodzi, a dwa, że mnie to też nie obchodzi. 

myśl • 17 lipca 2018, 22:30

modliszka

pot­rze­buje  kar­tki pa­pieru
nieo­dzow­nej przy­jaciółki
bo w niej za­niosę to­bie
na­miętne pocałunki
wy­bite czar­nym at­ra­men­tem
czy grzesze?
w myślach opuszka­mi placów
de­likat­nie uwodzę two­je ciało
przy­wouje te sny gdzie jes­teś
zakłopo­tany kiedy płonę na twój wi­dok
to ja modliszka
odejdź proszę
za­nim zechce pożreć twoj umysł doszczętnie
bez dro­gow­ska­zu do szczęścia
zatrę wszyt­kie  scieżki ku 
uczu­ciu kto­re zwą miłością 

wiersz • 16 lipca 2018, 16:57

(***) kiedyś była inna

kiedyś była inna
łatwa
mogła zmieścić się w dłoni

dziś widzę jak przez la­ta
nab­rała kształtów
i ciąży mi na ramieniu

kiedyś była wszędzie
nigdzie
tak łat­wo było ją znaleźć
jak i stra­cić

dziś kiedy jest
chciałabym ją wyrzucić
a kiedy jej nie ma
tęsknię 

wiersz • 15 lipca 2018, 19:54

Szarość po jedenastej

Wu­jek Zbyszek
bar­dzo się posunął
mówi ciocia Grażyna

Widzę go jak z ledwością
do sa­mocho­du wsiada
tak się zmienił
od mo­jego dzieciństwa

Przy­jechał z Głogowa
na pog­rzeb mo­jej mamy
z led­wością niósł wieniec
w po­peli­nowym płaszczu

Wszys­tko dzieje się pomału
ale i tak jes­teśmy zaskoczeni
w go­nit­wie po przetrwanie
za chle­bem powszednim... 

wiersz • 14 lipca 2018, 19:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka