anna kowalczyk, ulubione teksty

20477 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Os­tatkiem sił pchnę te życie dalej! 

myśl • wczoraj, 18:59

W re­lac­jach, trze­ba pa­miętać tem­pe­rament każdej oso­by, a ja pa­miętam zaw­sze tyl­ko swój. 

myśl • 14 marca 2018, 23:49

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały
 

myśl • 14 marca 2018, 00:57

Mógłbym uczy­nić Ziemię Wielką. 

myśl • 13 marca 2018, 22:12

Nies­podziewa­ne niekiedy le­piej zap­la­nuje niż my sami. 

myśl • 13 marca 2018, 21:11

Coś jest w tej ni­COŚci niero­zer­walne, jak nićmi w nią wpląta­ne, i szczęśli­wy, kto pot­ra­fi roz­wikłać ten supeł. 

myśl • 13 marca 2018, 09:40

Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu ludzi chce być skon­fron­to­wany­mi z prawdą o so­bie samych. 

myśl • 11 marca 2018, 13:04

Od­waż się być. 

myśl • 11 marca 2018, 11:49

Nie taka zwykła kolej biologiczna

Rodzi­my się bezradni
rzu­ceni na pa­tel­nię świata
noszą nas w objęciach matki
słodką pierś do ust podają

Później nas chowają
przed wro­nimi skrzydłami i lękiem
w mglis­ty poranek
pod płaszczem bru­nat­nym jest bezpiecznie
gdzie bi­je ser­ce matki

Kiedy się starzeją
mamy
i jak małże zalegają
z roz­chy­lany­mi skorupami
to wcis­ka­my im wodę ze szmatki
żeby za szyb­ko się nie pozsychały
i no­simy je na naręczach
jak chrust na ogrzanie
a one więdną i obok
stają wnu­ki
nad ziemią rozgrzebaną 

wiersz • 10 marca 2018, 08:00

Kiedy dziec­ko bieg­nie, nie krzycz: "wol­niej, bo się wywrócisz". To jest fun­da­ment złego po­dejścia i chy­ba nie muszę tłumaczyć To­bie skutków ta­kiego wycho­wania. A dziec­ko i tak będzie biegło. 

myśl • 10 marca 2018, 00:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Logos